Gitblit 安全漏洞 CVE-2022-31267 CNNVD-202205-3944

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-21
修订: 2022-05-23

Gitblit是Gitblit的一个开源的纯 Java Git 解决方案,用于管理、查看和提供Git存储库。 Gitblit 1.9.2 版本存在安全漏洞,攻击者利用该漏洞可通过配置用户服务提升权限。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息