Pion DTLS 信任管理问题漏洞 CVE-2022-29222 CNNVD-202205-3928

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-21
修订: 2022-05-23

Pion DTLS是一款基于Go语言的DTLS(数据包传输层安全性协议)实现。 Pion DTLS 2.1.5之前版本存在信任管理问题漏洞,该漏洞源于DTLS 客户端可以提供它不拥有私钥的证书,而且Pion DTLS 不会拒绝该证书。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息