NextAuth.js输入验证错误漏洞 CVE-2022-29214 CNNVD-202205-3931

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-21
修订: 2022-05-23

NextAuth.js是一种 Next.js 的身份验证。 NextAuth.js 3.29.3和4.3.3之前版本存在输入验证错误漏洞,该漏洞源于应用在部署OAuth1.0程序时候出发开放重定向漏洞。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息