D-Link DIR-878命令注入漏洞(CNVD-2022-38533) CVE-2022-26670 CNVD-2022-38533

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-20
修订: 2022-05-20

D-Link DIR-878是中国台湾友讯(D-Link)公司的一款无线路由器。 D-Link DIR-878存在命令注入漏洞,未经身份验证的LAN攻击者可利用该漏洞执行任意系统命令来控制系统或中断服务。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息