IBM Watson Query with Cloud Pak for... CVE-2022-22410 CNVD-2022-36973

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-13
修订: 2022-05-13

IBM Watson Query是美国IBM公司的一个通用查询引擎。可以跨数据库、数据仓库、数据湖和流数据执行分布式和虚拟化查询,而无需额外的手动更改、数据移动或复制。 IBM Watson Query with Cloud Pak for Data as a Service存在权限提升漏洞,攻击者可利用该漏洞检查或更改连接到服务的系统配置或数据源。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息