Elasticsearch Kibana 跨站脚本漏洞 CVE-2020-7017 CNNVD-202007-1549 CNVD-2020-49490

4.6 AV AC AU C I A
发布: 2020-07-27
修订: 2021-07-20

Elasticsearch Kibana是荷兰Elasticsearch公司的一套开源的、基于浏览器的分析和搜索Elasticsearch仪表板工具。 Elasticsearch Kibana 6.8.11之前版本和7.8.1之前版本中存在跨站脚本漏洞。该漏洞源于WEB应用缺少对客户端数据的正确验证。攻击者可利用该漏洞执行客户端代码。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有2条受影响产品信息